Er zijn slechts vier rollen in Digitale bedrijfsvoering 

14 februari 2024

Er zijn slechts vier rollen in Digitale bedrijfsvoering 

In het voortdurende streven naar efficiëntie en effectiviteit in digitale bedrijfsvoering, komt de noodzaak van een andere benadering naar voren. In dit hoofdstuk duiken we dieper in de essentiële rollen die nodig zijn voor een succesvolle digitale transformatie. Het fundament van deze benadering ligt in het loslaten van traditionele hiërarchieën en het omarmen van specifieke digitale bedrijfsvoeringrollen. De discussie gaat verder dan organisatieorganogrammen en machtsverhoudingen; het draait om het invullen van cruciale functies binnen het digitale landschap. 

De Huidige Situatie 

In veel organisaties blijven de muren tussen business en IT stevig overeind, zelfs in het tijdperk van digitale bedrijfsvoering. De traditionele top-down hiërarchieën belemmeren de nauwe samenwerking tussen kennis van processen, producten en diensten en die van technologie en digitale verwerking. Het denken in functies, eerder dan in rollen, versterkt deze scheiding nog verder. Het is tijd om deze barrières te doorbreken en toe te werken naar een meer geïntegreerde benadering, waarin business en IT naadloos samensmelten. 

Digitale bedrijfsvoering gebaseerd op gestandaardiseerde en geautomatiseerde processen moet kunnen draaien zonder hiërarchische aansturing of interventie.

Waarom Digitale Bedrijfsvoering Andere Rollen Vereist 

Een digitale revolutie brengt niet alleen technologische veranderingen met zich mee, maar roept ook ethische vraagstukken op. Corporate Digital Responsibility (CDR) wordt geïntroduceerd als een concept om ethische kwesties in de digitale bedrijfsvoering aan te pakken. Met de focus op technologische ontwikkeling, operaties, controle en optimalisatie, is het essentieel om ook ethiek een rol van betekenis te geven. De publieke opinie, wettelijke verplichtingen, technologische vooruitgang, industriefactoren, klantoverwegingen en interne bedrijfsfactoren worden aangewezen als bepalende elementen die de ethische dimensie van digitale bedrijfsvoering beïnvloeden. 

Vier Digitale Rollen 

De verschuiving naar digitale bedrijfsvoering vraagt om een heroverweging van traditionele hiërarchische structuren. Vier fundamentele rollen, namelijk Executors, Adoptors, Creators, en Operators, worden voorgesteld als de bouwstenen voor een effectieve digitale bedrijfsvoering. Het opmerkelijke is dat deze rollen niet per se in een hiërarchische volgorde staan, maar eerder als complementaire elementen die samenwerken. Executie, adoptie, creatie en operatie vormen de kernfuncties die zich richten op zowel technische als sociale aspecten van digitale bedrijfsvoering. Een flexibele en coöperatieve benadering is cruciaal voor het succes van deze rollen. 

De Werking in de Praktijk 

Hoe worden deze rollen concreet ingevuld in de dagelijkse gang van zaken? De invulling van de vier rollen gebeurt onafhankelijk van de traditionele hiërarchie. Het zijn geen statische functies, maar eerder dynamische actoren die flexibel kunnen inspelen op de behoeften van specifieke processen. De rollen zijn ontworpen om samen te werken, waarbij Executoren het proces centraal stellen, terwijl Adoptors en Operators vanuit een bredere invalshoek het geheel beoordelen en optimaliseren. Creators komen in actie wanneer systeemwijzigingen nodig zijn. Het belangrijkste is dat het procesteam zelfstandig werkt en verantwoordelijkheid draagt voor verbeteringen. 

Omdat herhaalbare en gestandaardiseerde taken geautomatiseerd worden kunnen medewerkers zich volledig richten op de interessante, creatieve en onderscheidende taken. 

Conclusie 

De transitie naar digitale bedrijfsvoering vereist een paradigmaverschuiving in de manier waarop organisaties rollen definiëren en invullen. Platter, breder, eenvoudiger en zelfstandiger zijn de sleutelwoorden. Deze conceptuele benadering biedt een nieuw perspectief op organisatiestructuren, waarin digitale bedrijfsvoering niet alleen wordt omarmd maar ook verankerd in het DNA van de organisatie. Het is een eerste stap naar een flexibelere, adaptievere en ethisch verantwoorde digitale toekomst voor bedrijven. 

 

 

Dr. J.P. (Jacco) Schonewille MITM
Jacco Schonewille is oprichter en eigenaar van CLMBS

LinkedIn

Meer lezen?

Bestel het boek: Digitaal in het DNA

In dit boek schetsen de auteurs diverse baanbrekende ontwikkelingen die zich de komende tien jaar zullen manifesteren. Hierbij wordt het hele speelveld van digitalisering in kaart gebracht en worden ideeën aangedragen hoe organisaties hiermee om kunnen gaan.