De Innovatie agenda 

1 februari 2024

De Innovatie agenda

Introductie 

Het opstellen van een Innovatie Agenda voor (technologische) vernieuwingen binnen een organisatie is altijd een uitdagende taak geweest. Historisch gezien richtten deze agenda’s zich vooral op IT-projecten en technologische verbeteringen die jaarlijks werden uitgevoerd. De onvoorspelbaarheid die de coronacrisis met zich meebracht, benadrukte echter de noodzaak om flexibeler en adaptiever te zijn. Deze blog verkent de evolutie van de Innovatie Agenda en benadrukt de cruciale rol van leiderschap bij het balanceren tussen dagelijkse operaties en strategische vernieuwing. 

Definitie van de Innovatie Agenda 

Het plannen van grootschalige IT activiteiten kent vele benamingen en verschijningsvormen. Het kan benoemd worden als Programma, Project Porfolio, Roadmap, Meer-jaren Plan of IT Agenda. We hanteren de term ‘Innovatie Agenda’ welke kortgezegd wordt ingezet om op een gestructureerde (liefst visuele) wijze een platform te bieden voor strategiebepaling, planning en het verstrekken van informatie. Dit gebeurt door doelen en gewenste uitkomsten te specificeren en de mijlpalen te benoemen om deze te realiseren. Een effectieve Innovatie Agenda helpt kosten en risico’s laag te houden en biedt een duidelijk overzicht van geplande investeringen ter ondersteuning van de bedrijfsstrategie. 

De Innovatie Agenda als Splijtzwam 

In de praktijk kan de Innovatie Agenda echter als een splijtzwam fungeren. Het proces van het opstellen van een Innovatie Agenda wordt vaak niet goed uitgevoerd, waardoor verschillende belangen niet worden afgewogen. Er ontstaat een ‘Schaduw Innovatie Agenda’, waarin afzonderlijke bedrijfsonderdelen hun eigen prioriteiten nastreven, los van de officiële agenda. Het is essentieel om het opstellen van de Innovatie Agenda op het hoogste en laagste niveau van de organisatie te borgen om autoriteit en naleving te waarborgen. 

 

Factoren die een Rol Spelen 

Verschillende factoren beïnvloeden de Innovatie Agenda, waaronder de competentie van de organisatie, bedrijfscultuur, externe context, houding ten opzichte van innovatie, budgetten en de balans tussen beheer en vernieuwing. Het begrijpen van deze factoren verhoogt de kwaliteit en haalbaarheid van de Innovatie Agenda. 

Wegingsfactoren 

Weegfactoren, zoals doorlooptijd, complexiteit, kosten-batenafweging, urgentie en risico’s, spelen een cruciale rol bij het bepalen van prioriteiten binnen de Innovatie Agenda. Elke organisatie moet de relevante weegfactoren identificeren en hun impact op de agenda en prioritering evalueren. 

Structuur aanbrengen in de Innovatie Agenda 

Om een gezonde mix van innovaties te waarborgen, wordt voorgesteld de Innovatie Agenda te structureren in drie sporen: de Marathon (grootschalige projecten met lange doorlooptijden), de Run (beperkte projecten met gemiddelde doorlooptijden) en de Walk (kleine verbeteringen met korte doorlooptijden). Deze onderverdeling helpt bij het evenwicht tussen grote en kleine innovaties. 

De Innovatie Agenda Nieuwe Stijl 

De evolutie van de Innovatie Agenda gaat verder dan een statisch planningsinstrument. In de toekomst moet het geïntegreerd worden met de integrale bedrijfsdoelstellingen, waarbij het een dynamisch veranderplatform wordt. De Innovatie Agenda nieuwe stijl vereist wendbaarheid, flexibiliteit en een nauwe aansluiting bij interne en externe ontwikkelingen. 

Conclusie 

De Innovatie Agenda evolueert naar een integraal en continu veranderplatform dat snel moet inspelen op veranderingen. Leiderschap speelt een cruciale rol in het herdefiniëren van deze agenda, waarbij de nadruk ligt op wendbaarheid, snelheid en continue aanpassing. In een wereld die snel verandert, is een Innovatie Agenda nieuwe stijl onmisbaar voor het succes van organisaties in het digitale tijdperk. 

 

 

Dr. J.P. (Jacco) Schonewille MITM
Jacco Schonewille is oprichter en eigenaar van CLMBS

LinkedIn

Meer lezen?

Bestel het boek: Digitaal in het DNA

In dit boek schetsen de auteurs diverse baanbrekende ontwikkelingen die zich de komende tien jaar zullen manifesteren. Hierbij wordt het hele speelveld van digitalisering in kaart gebracht en worden ideeën aangedragen hoe organisaties hiermee om kunnen gaan.