De CEO is de CIO

11 december 2023

De CEO is de CIO

IT aansturen vanuit de top

 

Introductie

In de moderne zakenwereld speelt technologie een cruciale rol in het succes van organisaties. De juiste inzet van informatietechnologie (IT) kan organisaties helpen hun processen te stroomlijnen, hun concurrentievermogen te vergroten en nieuwe kansen te benutten. Om deze reden is de rol van IT-eindverantwoordelijke van vitaal belang geworden. In veel organisaties wordt deze rol traditioneel ingevuld door een Chief Information Officer (CIO) of IT Manager. Echter, door het belang van digitalisatie zal de CEO (Chief Executive Officer) de rol van CIO op zich moeten nemen. In deze blog wil ik de redenen hiervoor aangeven maar ook de voordelen bespreken van het integreren van IT-leiderschap in de hoogste managementpositie.

 

De evolutie van de rol van de CIO

Historisch gezien is de rol van de CIO de eindverantwoordelijke voor IT in een organisatie. Grote organisaties hadden vaak een CIO in de directie, terwijl kleinere organisaties de verantwoordelijkheid voor IT bij de financieel manager legden of een IT manager in het middenkader. Deze aanpak resulteerde echter niet altijd in een optimale werking van IT of een vlotte adoptie van IT binnen organisaties. In veel gevallen vergrootte de aparte positie van de CIO zelfs de kloof tussen de business en IT.

 

De nieuwe IT rol van de CEO

Om de digitale transformatie binnen organisaties te stimuleren en de continuïteit en winstgevendheid te waarborgen, moet de eindverantwoordelijkheid voor IT op het hoogste niveau belegd worden, namelijk bij de CEO. Door de rol van CIO te integreren in de verantwoordelijkheden van de CEO, kan er een integraal perspectief worden gehanteerd bij het bepalen van de rol van IT binnen de organisatie.

 

Voordelen van de CEO als CIO

In de nieuwe rolverdeling zijn er een aantal significante voordelen te benoemen.

Strategische focus

De CEO heeft een holistisch overzicht van de organisatie en kan de strategische richting bepalen waar IT een integraal onderdeel van vormt. Door de CIO-functie te integreren, kan de CEO beter inspelen op de uitdagingen en kansen die de digitale wereld biedt.

Verhoogde samenwerking

Door de CEO direct verantwoordelijk te maken voor IT, kan er een nauwere samenwerking ontstaan tussen de business en IT-teams. Dit bevordert de communicatie, stroomlijnt processen en zorgt voor een betere afstemming tussen de technologische mogelijkheden en de bedrijfsdoelstellingen.

Snellere besluitvorming

Als de CEO tevens de rol van CIO vervult, kunnen beslissingen met betrekking tot IT sneller worden genomen. Er is geen aparte CIO-functie die informatie moet doorspelen of goedkeuring moet zoeken. Dit versnelt de implementatie van IT-initiatieven en stelt de organisatie in staat om flexibeler te reageren op veranderende marktomstandigheden.

Prioritering van investeringen

De CEO als CIO heeft een beter zicht op de waarde die technologie kan bieden aan de organisatie. Hierdoor kan hij of zij beter beslissen welke IT-investeringen prioriteit moeten hebben en welke projecten het meeste rendement opleveren.

Cultuur van innovatie

Door de CEO direct verantwoordelijk te maken voor IT, kan er een cultuur van innovatie worden bevorderd. De CEO kan technologische trends volgen, nieuwe mogelijkheden identificeren en het belang van digitale transformatie benadrukken binnen de hele organisatie.

 

Conclusie

Terwijl organisaties zich in snel tempo aanpassen aan de digitale wereld, wordt de rol van IT steeds belangrijker. De traditionele rol van de CIO staat ter discussie en een nieuwe benadering waarbij de CEO ook de rol van CIO op zich neemt lijkt een logische stap. Door de CEO als CIO aan te stellen, kunnen organisaties profiteren van strategische focus, verbeterde samenwerking, snellere besluitvorming, betere prioritering van investeringen en een cultuur van innovatie. Het is echter belangrijk op te merken dat de juiste context en competenties van de CEO essentieel zijn voor een succesvolle integratie van de IT rol.

 

Dr. J.P. (Jacco) Schonewille MITM
Jacco Schonewille is oprichter en eigenaar van CLMBS

 

 

Meer lezen?

Bestel het boek: Digitaal in het DNA

In dit boek schetsen de auteurs diverse baanbrekende ontwikkelingen die zich de komende tien jaar zullen manifesteren. Hierbij wordt het hele speelveld van digitalisering in kaart gebracht en worden ideeën aangedragen hoe organisaties hiermee om kunnen gaan.